บุคลากร

คณะผู้บริหาร


พระศรีปริยัติธาดา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

พระมงคลสุตกิจ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

พระครูศรีปัญญาวิกรม,ดร.
รองผู้อำนวยการฝายวิชาการ

อาจารย์ ดร.บุญถึง ประเมินมงคลกุล
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านบริหาร

รศ.ดร.เอกฉัท จารุเมธีชน
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านวิชาการ

อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ มาลา
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

อาจารย์รังสิทธิ วิหกเหิน
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ

พระครูสุนทรวีรบัณฑิต,ดร.
รักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ

 

กลุ่มงานบริหาร


พระครูสังฆรักษ์ปรีญาวัฒน์ จนฺทสาโร
นักทรัพยากรบุคคล

นายสมศักดิ์ ตอนสันเทียะ
นักจัดการงานทั่วไป

พระสมพร อนาลโย
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาว สุนิสา แสงทอง
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวมิรันดร์ตรี อ่อนน้ำคำ
นักวิชาการการเงินและบัญชี

กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ


อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมา
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ

นายรัตน์จิโรจน์ วงศ์อรัญ
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวปภิญญะพัทธ์ ผาแดง
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวศศิธร เกลี่ยกระโทก
นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาวจิตสุภา ชนะนาญ
นักวิชาการการเงินและบัญชี

กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ


อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ มาลา
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ

พระมหาประยงค์ โฆสการี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

พระมหาเชษฐา ฐานจาโร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มงานอาคารสถานที่


นายวัลลภ สหุนาฬุ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มอาคาสถานที่

นายกิตติศักดิ์ โศศาลา
นายช่างเทคนิค

นายสุเทพ เกลี้ยงวิลัย
นักการภารโรง

นายสมศักดิ์ แป้นประโคน
คนสวน

น.ส. เนาวรัตน์ จันทะชารี
เจ้าหน้าที่บริการ

นายประเภา อับสีรัมย์
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นายพิพัฒน์ เปริบรัมย์
เจ้าหน้าที่บริการ

นายโยธิน สายสาลี
เจ้าหน้าที่บริการ

นางสาววัลลี เกรยรัมย์
เจ้าหน้าที่บริการ

นายสาคร ศรีชุม
เจ้าหน้าที่บริการ

กลุ่มงานสื่อสารองค์กร


อาจารย์ สุทธิวิทย์ วิลัยริด
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร

นายกิตติ์ธเนศ อำพรกิตติพัฒน์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นางสาว พิมผกา อุ้ยรัมย์
นักประชาสัมพันธ์

นายภูษิต เต๊ะประโคน
นักจัดการงานทั่วไป