ประชุมบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ และประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย