เสนอโครงการเพื่อบรรจุเข้าในสังกัดของมหาวิทยาลัย

 

กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกันดำเนินการ โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑
*** ขอเชิญ ศิษย์เก่า และพระนิสิต ได้เสนอโครงการเพื่อบรรจุเข้าในสังกัดของมหาวิทยาลัย สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย