ประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๐

วัน ศุกร์ ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๐ พระวัฒนา ญาณวโร และอาจารย์ ดร.บรรพต แคไธสง คณาจารย์หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ร่วมประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๐ ในหัวข้อ “ปรัชญาและศาสนาในระบบการศึกษาไทย:มายากับความจริง” โดย สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์-ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช (๔๐๘) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น